Terug naar de artikellijst
De APFF en de ADHUM veroordelen het assimilatiebeleid ten aanzien van Franstaligen in Vlaanderen

De APFF en de ADHUM veroordelen het assimilatiebeleid ten aanzien van Franstaligen in Vlaanderen

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe steunt deze twee verenigingen

“In het licht van de verkiezingsprogramma’s van de twee grootste partijen in het noorden van het land wordt de toekomst van de Franstalige minderheid in Vlaanderen bedreigd, in het bijzonder in de Vlaamse Rand van Brussel”, staat te lezen in het zomernummer van “Nouvelles de Flandre”, een orgaan van de Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF).

De Vlaams-nationalisten van de N-VA stelden het volgende: “De (taal)faciliteiten hebben hun doel niet gediend: ze zorgden niet voor een integratie van anderstaligen in de Vlaamse Rand, integendeel. (…) In afwachting van de afschaffing van de taalfaciliteiten, houden we de interpretatie van de omzendbrieven Peeters en Martens strikt aan: inwoners van faciliteitengemeenten die een document in het Frans willen ontvangen, moeten dit telkens opnieuw aanvragen. (…) We passen de taalwetgeving en de grondwet aan om een assertief beleid te voeren ter versterking van het Vlaams karakter, zeker in de Rand.”

De N-VA voegde eraan toe: “We koppelen daarom een deel van de schooltoelage aan de bereidheid van ouders om Nederlands te leren.” Indien blijkt dat ouders geen bereidheid tonen om Nederlands te leren, zou tot 50 % van het kindergeld kunnen worden aangewend voor maatregelen die het Nederlands van de ouders en kinderen bevorderen.

De N-VA wil ook dat de wet wordt aangepast “zodat koop- en verkoopakten van onroerende goederen in het Vlaams Gewest verplicht in het Nederlands moeten verleden worden” en dat er een einde komt aan “de verplichte Franstalige parketmagistraten in Halle-Vilvoorde”.

Het Vlaams Belang, dat Vlaams extreemrechts vertegenwoordigt, ging nog verder: “Net zoals Brussel, is de Vlaamse Rand het slachtoffer van een razendsnel proces van verfransing en massamigratie. De cijfers spreken voor zich: in 2022 sprak minder dan een derde van de moeders (29,2 %) er Nederlands met haar kinderen. Bijna de helft (43 %) hanteert het Frans en 27,8 % communiceert in een andere taal met haar kind(eren). In de zes randgemeenten (Vlaamse gemeenten met taalfaciliteiten voor Franstalige inwoners) is de toestand van het Nederlands zonder meer zorgwekkend: 7 op 10 kinderen groeien er op in een gezin waar Frans gesproken wordt.” En de partij pleit voor “de volledige uitdoving en afschaffing van de faciliteiten voor Franstaligen in de Vlaamse faciliteitengemeenten”, alsook voor “de uitbreiding van de Vlaamse Rand van 19 gemeenten naar 31 gemeenten”.

Gezien deze situatie zijn de Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF) en de Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités (ADHUM) gemotiveerder dan ooit om hun interventies bij de VN voort te zetten. De onderwerpen die de APFF en de ADHUM behandelen zijn onder andere: – bescherming van nationale minderheden; – Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens; – nationale mensenrechteninstellingen (NMRI’s); – taaldiscriminatie; – toegang tot Franstalig onderwijs; – respect voor taalfaciliteiten; – gebruik van het Frans in beraadslagende vergaderingen; en – raadpleging van het maatschappelijk middenveld.

Deze interventies over de situatie van de 310.000 Franstaligen in Vlaanderen, die het slachtoffer zijn van een gedwongen assimilatiebeleid, hebben de volle aandacht getrokken van VN-diplomaten en -deskundigen.

Bij de laatste universele periodieke doorlichting (UPR) van ons land op 5 mei 2021 beval Zwitserland België aan om “het Raamverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden, dat het in 2001 ondertekende, te ratificeren”. Voor Zwitserland, wiens culturele identiteit gebaseerd is op pluralisme en coëxistentie van verschillende gemeenschappen, in het bijzonder taalgemeenschappen, “is de bescherming van nationale minderheden een prioriteit”.

Enkele dagen eerder, op 25 april, riep de Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD) België op om het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) volledig in overeenstemming te brengen met de Beginselen van Parijs. De CERD beval België ook aan het FIRM een mandaat te geven om individuele klachten te ontvangen en te behandelen, inclusief gevallen van taaldiscriminatie van minderheden.

Gelijkaardige aanbevelingen werden ook gedaan door het Comité voor de rechten van de mens (HRC), het Comité inzake economische, sociale en culturele rechten (CESCR) en het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW).

Zoals u ziet heeft de VN, waarmee we regelmatig samenwerken, veel aandacht voor ons werk.

Dat moedigt ons aan om door te gaan op de ingeslagen weg.

Meer informatie

Raadpleeg het zomernummer van “Nouvelles de Flandre” (nr. 113 – juli-september 2024) of de website (http://www.francophonie.be/ndf).

 

Over de APFF

De Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF) wil gewoon dat het Frans, een van de officiële talen van België, in Vlaanderen dezelfde status krijgt als elke andere taal.

Deze bevordering van de Francofonie door de APFF wordt met name mogelijk gemaakt dankzij de publicatie van het tijdschrift “Nouvelles de Flandre” (http://www.francophonie.be/ndf) op haar website. Naast een activiteitenagenda in het Frans bevat het adressen van Franstalige hulpbronnen in Vlaanderen evenals artikels en informatie over de Francofonie in het algemeen. Om de drie maanden verschijnt er ook een bulletin, de papieren versie van het tijdschrift.

Iedereen die geïnteresseerd is in de APFF kan lid worden. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt 20 EUR voor België en 40 EUR voor andere landen, te betalen op rekening 210-0433429-85 (IBAN: BE89 2100 4334 2985 – BIC: GEBABEBB) van de APFF. Leden en donateurs ontvangen om de drie maanden het tijdschrift “Nouvelles de Flandre”.

 

Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF vzw)
Secretariaat: Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, België
Telefoon: +32 (0)59 23 77 01
Fax: +32 (0)59 23 77 02
Gsm: +32 (0)479 35 50 54
E-mail: apff@francophonie.be
Website: http://www.francophonie.be/ndf