Wat is een gemeente?

De gemeente is de overheidsinstantie die het dichtst bij de burger staat.

Ze bestaat uit drie verschillende bestuursorganen, die een geheel vormen en elk hun respectieve bevoegdheden hebben. Deze verschillende organen werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat de gemeente goed wordt beheerd en haar belangen van de gemeente zo goed mogelijk worden gediend teneinde de burger de levenskwaliteit en de diensten te bieden waarop hij of zij recht op heeft.

De Gemeenteraad

De Gemeenteraad is samengesteld uit de verkozenen van de verkiezingen. Hij regelt alles wat van gemeentelijk belang is en hij beraadslaagt over elk onderwerp dat de hogere overheid hem voorlegt. Hij komt elke maand en minstens 10 keer per jaar bijeen. Hij is het toezichthoudend orgaan, namelijk het uitvoerend orgaan die het College van burgemeester en schepenen is. Hij beraadslaagt over de jaarlijkse begroting, de rekeningen en de reglementen over alle aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Het College van burgemeester en schepenen

Het College van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester en de schepenen die in de Gemeenteraad zijn verkozen. Het is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en ziet toe op de uitvoering van de besluiten van de Gemeenteraad. Het is het uitvoerend orgaan. Het is met name verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten, van de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, (…), wanneer zulks bepaaldelijk eraan hem is opgedragen.

De burgemeester

De burgemeester is verantwoordelijk voor belast de uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, (…) en van de politiereglementen en -besluiten, tenzij zulks uitdrukkelijk aan het College van burgemeester en schepenen of aan de Gemeenteraad is opgedragen.

Hij kan zijn bevoegdheid onder zijn verantwoordelijkheid echter geheel of gedeeltelijk overdragen aan een van de schepenen.

 Onverminderd de bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken, van de voorzitter van de Regering en van de bevoegde gemeentelijke instellingen, is de burgemeester de verantwoordelijke instantie voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.

(Meer informatie kan in de nieuwe gemeentewet worden verkregen.)