Burgerparticipatie, een levensstijl in Sint-Lambrechts-Woluwe

De burgerparticipatiecode staat ter beschikking van iedereen!

Sint-Lambrechts-Woluwe is de eerste Brusselse gemeente die in 2008 een gemeentelijke burgerparticipatiecode ingevoerd heeft. Deze code bevat drie hoofdstukken: 

  • Overleg: alle belangrijke beslissingen betreffende de inrichtingen van de openbare ruimte of het leven van de inwoners worden enkel genomen na de burgers te hebben geïnformeerd en geraadpleegd.
  • Interpellatierecht: personen ouder dan 16 jaar woonachtig in de gemeente hebben de mogelijkheid om een punt in de agenda van de Gemeentelijke Raad te laten opnemen en het College te interpelleren.
  • De gemeentelijke bemiddelaar: een unieke gesprekspartner voor de inwoners wanneer zij vragen of problemen hebben met betrekking tot de werking van het gemeentebestuur. Deze dienst biedt de overheden de mogelijkheid een beter zicht te verwerven over de werking van de diensten en ze dus te optimaliseren.

Regelmatige vergaderingen met de inwoners

In toepassing van de Code betreffende de burgerdeelname en sinds meer dan 10 jaar zijn er meer en meer vergaderingen met de inwoners. De gemeente organiseert elk jaar zo’n 60 à 80 vergaderingen waarin projecten worden besproken die betrekking hebben op de inrichting van de openbare ruimte en van de groene ruimten, de mobiliteit, de parkeermogelijkheden en, meer in het algemeen, de levenskwaliteit in onze gemeente.

De inwoners die bijzonder veel belang hebben bij het project dat tijdens de vergadering besproken zal worden, worden uitgenodigd via een bericht in de brievenbus. Alle vergaderingen worden eveneens op de website van de gemeente vermeld, waardoor iedereen kan deelnemen.

Dankzij het participatief budget speelt de burger een grotere rol in zijn leefomgeving

Sinds 2019 heeft de gemeente besloten 200.000 euro van het gemeentelijk budget te besteden aan de realisatie van door de inwoners voorgestelde inrichtingen. Elk jaar kunnen de inwoners, groepen bewoners, verenigingen, wijkcomités, … voorstellen maken ter opwaardering van de openbare ruimte of van het gemeentelijk erfgoed voor collectieve doeleinden.

Na advies van het gemeentebestuur over de technische haalbaarheid worden de projecten voorgelegd aan de Raad van het Verenigingsleven, onafhankelijke instantie van de gemeentelijke overheden, die de ontvankelijkheid van de projecten bepaalt en deze ter stemming voorlegt aan de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe (vanaf 16 jaar). Vervolgens worden de projecten die de meeste stemmen hebben behaald door het gemeentebestuur gerealiseerd (behalve indien ze niet realiseerbaar zijn om dwingende redenen, zoals de weigering van een stedenbouwkundige vergunning of van de toestemming die door een hogere instantie moet worden afgegeven).

Deze begroting is dus volledig participatief, want elke burger heeft het recht een project voor te stellen en de uiteindelijke keuze komt toe aan de inwoners na een beveiligde, anonieme en vrije stemming. De Raad van het Verenigingsleven garandeert een goede afloop van de procedure. Dit participatief proces van de burgers tot het leven in hun stad wordt gekenmerkt door transparantie en billijkheid. Een waardevolle stap voorwaarts in de democratie.

Neem deel aan de gemeentelijke verkiezingen: buitenlandse inwoners zijn ook betrokken

Alle burgers uit lidstaten van de Europese Unie kunnen, onder bepaalde voorwaarden, stemmen. Hiervoor moet u zich inschrijven, binnen de door de wet vastgestelde periode (uiterlijk op 31 juli van het jaar van de gemeentelijke verkiezingen), op de kiezerslijst van de gemeente van uw woonplaats. In geval van inschrijving tijdens vorige verkiezingen blijft de inschrijving geldig.

Elke burger van een staat die geen lid is van de Europese Unie, die sinds minstens vijf jaar in België verblijft, mag bovendien deelnemen aan de gemeentelijke verkiezingen door zich eveneens in te schrijven op de kiezerslijst van de gemeente van zijn woonplaats.