De levenskwaliteit waarborgen

Wonen in de stad heeft veel voordelen, maar brengt ook enige overlast met zich mee: het lawaai, het overvliegen, de vervuiling, … Het gemeentebestuur waakt over de levenskwaliteit en het behoud van de gezondheid van de inwoners, dus volgt het aandachtig de verschillende dossiers op en informeert het de burgers over de genomen acties.  

Elektromagnetische golven

Door de vooruitgang van de maatschappij en de technologie gebruiken we steeds meer apparaten die elektromagnetische golven uitzenden zonder dat we ons daarvan volledig bewust zijn: smartphone, draadloze vaste telefoon, tablet, babyfoon, microgolfoven, … Daarnaast zijn er nog de gsm-masten die op gebouwen zijn geïnstalleerd. Het gemeentebestuur houdt rekening met het voorzorgsbeginsel en volgt met veel aandacht de installatieprojecten op van gsm-masten op het gemeentelijk grondgebied. Er zij echter op gewezen dat uitsluitend de gewestelijke overheidsdienst Leefmilieu Brussel de vergunningen voor het plaatsen van gsm-masten kan afleveren. De wetgeving inzake gsm-masten werd in 2014, onder de vorige Brusselse regering, en op initiatief van de toenmalige minister van Leefmilieu gewijzigd. Sindsdien:

 • zijn de openbare onderzoeken die voorafgaan aan de afgifte van een milieuvergunning voor het plaatsen van gsm-masten afgeschaft;
 • wordt de gemeente niet meer geraadpleegd, maar enkel nog ingelicht door het gewest, na de beslissing van Leefmilieu Brussel voor de afgifte van de vergunning;
 • wordt enkel de eigenaar van het betreffende gebouw van het project op de hoogte gebracht.

De gemeente heeft dus geen enkele speelruimte bij het kiezen van locaties voor het plaatsen van gsm-masten. De gemeentelijke diensten controleren echter altijd of de emissienormen worden nageleefd en bij eventuele overschrijdingen onderzoeken ze alle mogelijke rechtsmiddelen. Uit voorzorg worden regelmatig metingen uitgevoerd in alle gemeentescholen en gemeentelijke kinderdagverblijven.   Om de gezondheid van de inwoners en het behoud van het milieu te beschermen, heeft de Gemeenteraad in 2014 een motie aangenomen waarin het gewest wordt verzocht een reeks maatregelen te nemen, waaronder:

 • de uitfasering van oudere technologieën (2G) ten voordele van recente technologieën met een lagere straling;
 • het verbod voor de plaatsing van gsm-masten op minder dan 100 meter van gevoelige instellingen (scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, …);
 • de toepassing van sancties bij overschrijding van de toegelaten normen;
 • de buurtbewoners de mogelijkheid geven zich uit te spreken tijdens overlegcomités betreffende de gsm-masten.

Wees voorzichtig: schakel uw apparaten uit zodra dit mogelijk is
 Deze metingen tonen aan de blootstelling aan de golven kan worden beperkt door de huishoudelijke apparaten op een doordachte manier te gebruiken, en door ze uit te schakelen zodra ze niet nuttig zijn of niet worden gebruikt. De gemeentelijke instanties organiseren op regelmatige basis bewustmakingscampagnes (publicaties, conferenties, …) voor de inwoners en informeren hen over de maatregelen die moeten worden genomen om ze te beschermen tegen de maximale elektromagnetische straling. Er gebeuren eveneens stralingsmetingen in de woningen.

Wist u dit?

Leefmilieu Brussel voert op aanvraag gratis metingen uit van het elektromagnetisch veld in woningen. Deze controle heeft een juridische waarde. Vul daarvoor gewoon het volgende klachtenformulier in: www.leefmilieu.brussels Deze metingen tonen aan dat het mogelijk is de blootstelling aan elektromagnetische golven te beperken door huishoudelijke apparaten op een redelijke manier te gebruiken en ze uit te schakelen wanneer ze niet nodig zijn of niet worden gebruikt. Het gemeentebestuur organiseert regelmatig bewustmakingscampagnes (publicaties, lezingen, …) voor de inwoners en informeert hen over de maatregelen die zij kunnen nemen om zich zo goed mogelijk tegen elektromagnetische straling te beschermen. Er worden ook campagnes voor het meten van het elektromagnetische golven aan huis georganiseerd.

Wist u dit?

Huishoudelijke apparaten zenden meer elektromagnetische straling uit dan gsm-masten. De installatie van gsm-masten baart zorgen, maar uit metingen in woningen blijkt dat elektromagnetische velden thuis voornamelijk te wijten zijn aan het dagelijks gebruik van draadloze zendtoestellen (microgolfoven, babyfoon, wifi, laptop, gsm, …).
Wees waakzaam: zet uw apparaten zo snel mogelijk uit.
De door gsm-masten uitgezonden straling is er zwakker omdat de masten verder verwijderd zijn en ook hoger liggen. Alle informatie over de elektromagnetische straling: tips om zich te beschermen, metingen, gegevens van Leefmilieu Brussel, …) zijn hier  beschikbaar.  

Overstromingen

Het Woluwedal biedt onze gemeente een zekere charme, maar kan bij hevige regenval ook overstromingen veroorzaken. Een gemeentelijke werkgroep bestudeert voortdurend hoe dit probleem het best kan worden beheerst. Er zijn verschillende acties opgezet. Bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt er voor gezorgd dat de bodem gedemineraliseerd wordt om een betere infiltratie van regenwater mogelijk te maken (wadi’s, waterdoorlatende parkings, meer groen in de openbare ruimte, …). Het blauwe en groene netwerk wordt uitgebreid door met name de sanering van de vijvers (Struykbeken, Malou), het goed beheer van de vijvers en de waterrijke zone, en de aanleg van nieuwe parken (ecowijk Schuman-Haagbeuken, Goudeneilanden). Het Sint-Lambertuspark, dat tussen de Sint-Lambertusstraat en het Woluwedal is gelegen, zal binnenkort een herinrichting ondergaan dat de sanering van deze waterrijke zone mogelijk maakt (hydrologische studie lopend). De gemeente verplicht de aanleg van een stormbekken voor elk nieuw bouwproject met meer dan 300m2 waterdichte oppervlakte. Er zij op gewezen dat de gewestelijke stedenbouwkundig verordening een regenwaterreservoir (regenwaterput) oplegt voor elke nieuwbouw. In overleg met het gewest worden studies uitgevoerd bij de aanleg van nieuwe zones voor het opvangen van regenwater. De gemeente werkt mee aan de uitvoering van een gewestelijk plan voor waterbeheer.  

Gemeentelijke Plan ter Bestrijding van het Lawaai (GPBL)

Het overvliegen, het verkeer, buurtlawaai, festiviteiten, werken, … Het leven in de stad stelt ons bloot aan heel wat geluidsoverlast die een impact kan hebben op onze levenskwaliteit en onze gezondheid. Om een ramp te vermijden en hoewel de bestrijding van geluidsoverlast een gewestelijke bevoegdheid is, heeft Sint-Lambrechts-Woluwe een plan voor de bestrijding van de geluidshinder op gemeentelijk niveau goedgekeurd. Dit is een primeur in het Brussels Gewest want tot op heden heeft geen enkele andere gemeente een dergelijk plan geïmplementeerd.

Het GPBL heeft betrekking op 10 thema’s

Burenhinder, lawaai van de horeca, festiviteiten, verkeer, sportieve en vrijetijdsactiviteiten, groene ruimtes, scholen, vergunningsverplichte installaties (ventilatie, carwash, …), werken en werven, het overvliegen. De beknopte informatiefiche bevat voor elk thema: het specifieke probleem van het soort geluid, voorbeelden hiervan, de geldende wetgeving, de actoren die kunnen ingrijpen op gemeentelijk niveau en de acties die worden overwogen in het kader van het GPBL. Hierdoor weten niet alleen de inwoners, maar ook de professionals uit alle sectoren wat ze kunnen ondernemen en tot wie ze zich kunnen richten in geval van geluidsoverlast. Het GPBL werd opgesteld in samenspraak met de inwoners, die, aan de hand van een volksraadpleging, adviezen en suggesties konden indienen. De realisatie van de integratiefase van deze suggesties is in uitvoering en vormt de laatste stap naar de afronding van het GPBL.

duurzame.o@woluwe1200.be
02.761.29.49

Het Gewest stelt een website voor rond dit thema: www.ruisinfo.brussels  

Het overvliegen

Het organiseren van campagnes tegen nachtvluchten, het opstellen van een eenheidscharter van de wijkcomités ter bestrijding van het overvliegen, de goedkeuring van verschillende moties, juridische acties in samenwerking met andere gemeenten of met het Brussels Gewest, … Al vele jaren bundelt het gemeentebestuur zijn krachten met de inwoners om de geluidsoverlast van het overmatig aantal vluchten boven Brussel en in het bijzonder boven Sint-Lambrechts-Woluwe te stoppen. Het College verheugt zich over de rechterlijke beslissing van juli 2017 om het besluit-Gosuin toe te passen en boetes te heffen voor het overtreden van de Brusselse geluidsnormen voor het overvliegen. Desalniettemin wees dit besluit erop dat het gewest niet over voldoende gegevens beschikt om de geluidsoverlast, samen met het intensieve gebruik van de vliegroute die bekend staat als de bocht naar links boven onze gemeente, aan te tonen. Het College vroeg de gewestelijke instanties onmiddellijk de toestemming voor het plaatsen van een extra mobiele geluidsmeter en kreeg ook de goedkeuring hiervoor in oktober 2017. Maatregelen zijn lopende om de geluidsoverlast in Sint-Lambrechts-Woluwe aan te tonen.

Wist u dit?

U kunt een klacht indienen voor de geluidsoverlast van overvliegen aan de hand van een formulier op de pagina “Geluid” van de website Leefmilieu Brussel: www.leefmilieu.brussels. Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal c/o Belgocontrol Gebouw S Lokaal S.1.3.08 Tervuursesteenweg 303 1820 – Steenokkerzeel 02 206 28 21 
airportmediation@mobilite.fgov.be

Wist u dit?

U kan een klacht indien over het geluid van overvliegend luchtverkeer d.m.v. een formulier dat u kan terugvinden op de pagina “geluid” van de website Leefmilieu Brussels: www.leefmilieu.brussels.  

 • Cel Duurzame ontwikkeling en leefmilieu

  Gemeenteserres
  Kleurenprachtlaan 9
  02 761 29 42/49
  02 774 36 86/90
  duurzame.o@woluwe1200.be