Een vaste handelszaak openen

1 – Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning is vereist wanneer de structuur, de gevel, het volume, het gebruik of de bestemming van een gebouw wordt gewijzigd.

Feitelijke situaties weerspiegelen niet altijd een juridische situatie.

Alvorens een huurovereenkomst te ondertekenen, van activiteit te veranderen of met de werkzaamheden te beginnen, wordt u dan ook sterk aangeraden de nodige informatie te verzamelen bij de dienst Stedenbouw.

Merk op dat de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning geenszins vooruitloopt op de toekenning van andere vergunningen (bijvoorbeeld brand- of hygiënevergunningen). Zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is afgegeven, is het verboden met de werkzaamheden te beginnen.

Raadpleeg hier de dienst Stedenbouw

 

2 – Milieuvergunning

Een milieuvergunning is een machtiging om een activiteit uit te oefenen die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, d.w.z. inrichtingen die gevolgen kunnen hebben voor het milieu en de omgeving. Zij bevat voorwaarden die de activiteit omkaderen en het dus mogelijk maken hinder voor het milieu of de openbare veiligheid te beperken of te voorkomen. De vergunninghoud(st)er is verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de aanvragen voor milieuvergunningen vooral betrekking op onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor voertuigen, parkeerplaatsen, opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, verbrandingsinrichtingen, koelinrichtingen, werkplaatsen voor de bereiding van voedingswaren, en gevaarlijke producten die binnen of buiten een gebouw worden opgeslagen.

Raadpleeg hier de dienst Milieuvergunning

 

3 – Formaliteiten voor de horeca

In geval van de opening of overname van een etablissement, moet u een horecadossier bij de dienst Economische expansie en Handel worden ingediend.

Enkel op afspraak door te bellen naar 02.761.27.73.

Indien u uw dossier niet in orde brengt, kan uw etablissement worden gesloten!

 

4 – Drankgelegenheid

Niemand mag naar believen alcoholische dranken serveren aan het publiek. Hiervoor moet een vergunning, een zogenaamde patent, worden aangevraagd. Om de procedure te voltooien, moet u een uittreksel uit het strafregister voorleggen. Dit document kan worden verkregen bij de dienst Bevolking van de gemeente waar u woont.

Het dossier zal worden onderzocht door de dienst Economische expansie en Handel en als alles in orde is, zal de vergunning ter ondertekening aan de burgemeester worden voorgelegd.

De verkoop van alcohol aan jongeren is verboden

Meer weten?

 

5 – Kansspelen

De installatie van kansspelen is bij wet geregeld. De FOD Justitie baseert zich hierbij op een advies van de burgemeester. Er moet dus een aanvraag worden ingediend bij de dienst Economische expansie en Handel, die het dossier onderzoekt en het in voorkomende geval ter ondertekening aan de burgemeester voorlegt.

Voor meer informatie betreffende de installatie van kansspelen in openbare gelegenheden kunt u ook terecht bij de:

  • Kansspelcommissie

    Kantersteen 47

    1000 – Brussel

    02.504.00.50

 

6 – Plaatsing van terrassen

Opgelet

Veel handelaars denken dat zij de privé-achteruitbouwstrook als terras, tentoonstellings-, verkoop- of zelfs opslagruimte mogen gebruiken, maar dit is niet het geval.

In het gemeentereglement is uitdrukkelijk bepaald dat de achteruitbouwstrook voorbehouden is voor tuinen met de strikt beperkte toegang tot een garage, indien die er is, en tot de ingang van het pand.

Daarnaast is het ook goed om te weten dat de gemeente beschikt over een algemene beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot de inplanning van de plaatselijke ruimtelijke ordening. Ook al worden alle voorwaarden nageleefd, wordt er dus niet automatisch een stedenbouwkundige vergunning toegekend.

Om de plaatsing van een terras op het openbaar domein aan te vragen, moeten handelaars jaarlijks hun aanvraag indienen via deze link.

Het retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit in het kader van feestelijke en/of commerciële activiteiten kan hier worden geraadpleegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de juridische dienst, die deze aanvragen behandelt (02 761 29 03/07 – affaires.juridiques@woluwe1200.be).

7 – Nachtwinkel

Raadpleeg hier het gemeentereglement betreffende de vestiging en exploitatie van nachtwinkels en privékantoren voor telecommunicatie

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder nachtwinkel verstaan een winkel waar levens- en onderhoudsmiddelen worden verkocht, die tussen 18.00 en 7.00 uur open is en in het handelsregister is ingeschreven onder de rubriek “verkoop van algemene voeding en huishoudartikelen”.

De openingstaks is verschuldigd telkens wanneer een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel wordt geopend.

Elke verandering van exploitant staat gelijk met een nieuwe bedrijfsactiviteit.

 

Meer informatie : dienst Economische expansie en handel