Plaatsing van kruipende klimplanten aan de voorgevelop voorgevels

Eigenaars mogen kruipende klimplanten plaatsen op aan hun voorgevel bevestigenvoorgevel, onder voorbehoud van de gespecifieerde voorwaarden vaan het artikel 31 van het gemeentelijk reglement voor de aanleg, wederaanleg, herstelling en onderhoud van de voetpaden.

Ze moeten eerst een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van burgemeester en schepenen en toestemming voor deze plaatsing krijgen.