Verkiezingen : stemming bij volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis van het Kieswetboek).

Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Aanpassingen van de kieswetgeving tussen 2002 en 2009 hebben de volmachtgeving sterk versoepeld.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan om het even welke andere kiezer.

Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen.

Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag v贸贸r de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder). 聽 De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:

  • de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of ernaartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;
  • de kiezer die om beroeps- of dienstredenen: – in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven; – zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever;
  • de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, dat is afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven;
  • de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;
  • de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
  • de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;
  • de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens verlof (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag v贸贸r de stemming.
Het volmachtformulier en de bijlagen kunnen op deze website worden verkregen. De volmacht wordt gesteld op formulier ACD/11 of ACF/9bis dat ook gratis verkrijgbaar is bij het gemeentebestuur, dat eveneens aanvullende toelichtingen kan geven. Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, evenals zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever. 聽

Volmacht voor Belgische kiezers

Volmacht voor Europese kiezers

Meer informatie

Dienst Bevolking