Coördinator Brede Scholen (m/v/x)

Voor de Brede Scholen en de jeugddienst

Organisatie

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (SLW) ondersteunt de uitbouw van de Brede Scholen op haar grondgebied. De Brede Scholen vormen een netwerk waar plaatselijke spelers en partners uit verschillende sectoren samenwerken om te zorgen voor maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren van de 9 scholen van het Nederlandstalige onderwijsregime (basisonderwijs en eerste graad middelbaar onderwijs). De tweede en derde graad middelbaar onderwijs kunnen mogelijkerwijs ook je doelpubliek zijn.

Algemene beschrijving

De bredeschoolcoördinator bouwt doelgericht aan het netwerk en bewaakt de kwaliteit van de werking. De kerntaak is het faciliteren van de samenwerking tussen de lokale Nederlandstalige actoren en partners uit verschillende sectoren om te zorgen voor maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. De bredeschoolcoördinator heeft de volgende opdrachten:

 • De bredeschoolcoördinator bouwt de Brede School uit en vertaalt in nauwe samenwerking met een stuurgroep de kernopdrachten van de Brede School naar de lokale praktijk van de Nederlandstalige onderwijsinstellingen in Sint-Lambrechts-Woluwe. De coördinator bewaakt, stimuleert en coördineert de toepassing van het actieplan voor de Brede School.
 • De bredeschoolcoördinator organiseert de stuurgroep en ontwikkelt samen met de stuurgroep en de VGC, handvaten om het engagement en de draagkracht bij de partners te vergroten.
 • De bredeschoolcoördinator faciliteert de lokale uitwerking van de overkoepelende visie over de aanpak van kansarmoede bij alle partners.
 • De bredeschoolcoördinator faciliteert het aanbod van de partners binnen de bredeschoolwerking, zonder zelf operationele organisatorische taken van dit aanbod op een (structurele wijze) op zich te nemen.
 • De bredeschoolcoördinator heeft een helikopterzicht over de Brede School en vormt het eerste aanspreekpunt voor de partners in het netwerk. De coördinator is aanwezig op het terrein o.a. op de scholen als vindplaatsen voor kinderen en jongeren.
 • De bredeschoolcoördinator is zelf geen brugfiguur voor ouders en kinderen in kansarmoede, maar werkt nauw samen met brugfiguren en zorgcoördinatoren op school die de brug tussen de school en de ouders leggen.
 • De bredeschoolcoördinator adviseert het lokaal gemeentelijk beleid vanuit het oogpunt van de brede leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren.
 • De bredeschoolcoördinatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) werken actief samen en ondersteunen elkaar zowel op gemeentelijk vlak als binnen het lerend netwerk Brede Scholen BHG in samenwerking met de VGC.

MISSIE

Coördineren van het project Brede Scholen (minstens 95% van het uurrooster)

 • Je netwerkt actief met scholen, jeugd-, sociale -, welzijns-, en, culturele organisaties om jongeren een breder ontwikkelingsperspectief te bieden;
 • Je stuurt de plaatselijke actoren aan en je zorgt voor regelmatige terugkoppeling naar alle betrokkenen;
 • Je professionalisme en dynamiek werken aanstekelijk en verhogen de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij het schoolse en buitenschoolse leven;
 • Je bent het aanspreekpunt van de verschillende actoren in het verenigingsleven, de scholen, de ouders, de gemeentediensten, andere gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Overleg met de jeugddienst en occasioneel de werking ervan versterken (ongeveer 5% van het uurrooster)

 • Je verzorgt diverse administratieve taken waaronder o.m. het voorbereiden van vergaderingen, pv’s opmaken van vergaderingen, …;
 • Je netwerkt actief met andere jeugd-, sport-, en/of sociale organisaties, binnen of buiten de gemeente, in het bijzonder Nederlandstalige, om de jeugdwerking te Sint-Lambrechts-Woluwe op een hoger niveau te tillen;
 • Je brengt regelmatig verslag uit over de gevoerde activiteiten en doet dit eenmaal per jaar op systematische wijze ten behoeve van het jaarverslag.

 

COMPETENTIEPROFIEL

Waardengebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

 • mondeling en schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken
 • problemen analyseren
 • processen begeleiden
 • oordelen vormen
 • resultaatgericht handelen
 • klantgericht handelen
 • plannen en organiseren

Functiegebonden competenties

 • communicatief, flexibel en creatief ingesteld zijn;
 • zin voor initiatief en voor verantwoordelijkheid.
 • zelfstandig kunnen werken en sturend kunnen optreden;
 • praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren;
 • netwerken kunnen ontwikkelen en onderhouden;
 • kennis hebben van de volgende sectoren in Brussel is een pluspunt: onderwijs, de vrijetijdssectoren (cultuur, jeugd en sport), welzijn, gezondheid en gezin;
 • vloeiend Nederlands spreken en schrijven
 • vertrouwd zijn met de gangbare pc-applicaties (Word, Excel en Outlook).
 • kindvriendelijk ingesteld zijn;.
 • kennis hebben over de mogelijkheden die de omgeving kan bieden in functie van brede ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren;
 • Gangbare kennis hebben van het Frans.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Stuurgroep Brede Scholen aansturen (bijeenroepen op geregelde tijdstippen, groep voorzitten, PV opmaken en erin vervatte werkpunten uitvoeren en/of delegeren );

Mondeling verslag uitbrengen bij de directe verantwoordelijke over de activiteiten op wekelijkse basis en schriftelijk minstens vier keer per jaar.

AANBOD

 • Je komt terecht in boeiende en dynamische samenwerkingsverbanden met vele actoren uit verschillende domeinen;
 • Voltijdse tewerkstelling;
 • Minimale aanvangswedde in barema van niveau B1, trap 0: 2.907,84 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen)
 • Contract van bepaalde duur (indiensttreding zo snel mogelijk);
 • 32 vakantiedagen;
 • Inhoudelijke ondersteuning door het Platform Brede School Brussel.
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Tweede pensioenpijler

TEWERKSTELLINGSADRES

Kroninglaan 65, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

KANDIDAATSTELLING

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de voorwaarden dan kan u uw gemotiveerde kandidaatstelling, uw curriculum en diploma per mail naar het volgende adres : emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2024_009 ; indien uw kandidatuur weerhouden wordt, nodigen we u uit voor een gesprek.

Voor bijkomende vragen, kan u zich steeds richten tot Erwin De Cleen – e.decleen@woluwe1200.be of 02/776.82.52.

Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen, bestemd voor onderwijs.

BESCHIKBAARHEID

De normaal bezoldigde werkdagen zijn de volgende: maandag tot en met vrijdag, begrensd op 37u30 per week.

Glijdende werkuren van 7u30 tot 18u00. Occasionele vergaderingen ’s avonds.