Nabijheidsbemiddeling

Nabijheidsbemiddeling wordt aangeboden aan alle inwoners van de gemeente die te maken hebben met interpersoonlijke conflicten (tussen buren, vrienden, partners, familieleden, huurders/eigenaars, …). Deze vorm van bemiddeling is een methode om conflicten tussen twee of meer personen in der minne te schikken, waarbij de bemiddelaar de partijen helpt om een oplossing te vinden die voor hen allen aanvaardbaar is. De bemiddelaar is een neutrale, onpartijdige derde en is gebonden aan het beroepsgeheim. Hij of zij helpt de betrokkenen zich uit te drukken en naar elkaar te luisteren. Hij of zij zorgt daarbij voor een constructieve dialoog, met eerbiediging van de vrije keuze, de godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen van elke partij. Hij of zij treedt niet op als rechter, noch als scheidsrechter. Hij of zij beschikt over geen enkel dwangmiddel. De bemiddeling beoogt vooral de sociale banden weer aan te knopen en de dialoog weer aan te gaan. Dit proces impliceert voor elke partij het volgende:

  • een vrijwillig initiatief;
  • de wens om samen een aanvaardbare oplossing op lange termijn te vinden;
  • het naleven van de regels voor vertrouwelijkheid;
  • de tijd willen nemen over de situatie na te denken.

Info