Klein patrimonium

Kunst in de openbare ruimte en klein patrimonium

Net als het monumentaal erfgoed, dragen ook de kunstwerken in de openbare ruimte en het klein erfgoed bij tot de schoonheid en het karakter van onze straten en wijken. Een standbeeld op een rotonde, een muurschildering, een aantrekkelijke fontein, een opmerkelijke sgraffito, een prachtige poort of een origineel balkon zijn decoratieve elementen die onmiskenbaar bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

Enkele voorbeelden van kunstwerken in de openbare ruimte

Klein erfgoed

Met klein erfgoed bedoelt men het geheel van sierelementen van geringe omvang, zoals sgraffiti, schilderingen, en houtwerk of siersmeedwerk aan de gevels: deuren en raamkozijnen, balkons, traliewerk, schoenschrapers en keldergaten. Dit klein erfgoed is vaak van zeer hoogstaande kwaliteit. Het getuigt van het bijzondere vakmanschap van een architect of ambachtsman en moet dus bewaard worden.

Wilt u meer weten over de bewaring en het onderhoud van dit waardevolle erfgoed? Surf dan naar de website van het stadscentrum, die onder meer een lijst van de beroepen van het architecturaal patrimonium bevat.

Gewestelijke subsidie voor instandhoudingswerken aan klein erfgoed

De subsidie kan door een privépersoon worden verkregen voor instandhoudingswerken met betrekking tot het klein erfgoed. Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (juni 2010) legt de toekenningsvoorwaarden vast voor deze subsidie.

Gesubsidieerde handelingen en werken

De handelingen en werken voor de instandhouding van kleine erfgoedelementen, namelijk de bijzonder opmerkelijke sierelementen die bij de structuur van het gebouw horen en aan de straatgevel, de deur of de ramen ervan zijn bevestigd, zoals deurbellen, brievenbussen, glas-in-loodramen en handgrepen, de bijzonder opmerkelijke elementen die de structuur van de straatgevel van het gebouw tooien, zoals figuratieve of abstracte kunstwerken die zijn uitgevoerd in sgraffiti of polychrome tegels of met behulp van ongeacht welke behandeling van gevelmateriaal, die bijdragen tot de verfraaiing of de identiteit van de gevel, en de bijzonder opmerkelijke elementen die integraal deel uitmaken van de omheining of de versiering van de aan de straatzijde gelegen voortuintjes. Hierin zijn ook inbegrepen de voorstudies die nodig zijn voor de verwezenlijking van deze handelingen en werken.

Wie kan genieten van deze subsidie?

De natuurlijke personen of de privaatrechtelijke rechtspersonen die houder zijn van een eigendomsrecht, en recht op vruchtgebruik, een recht van erfpacht of van opstal, een recht op domeinconcessie of op een geregistreerde commerciële huurovereenkomst.

Berekening van de subsidie

Het subsidiëringspercentage voor een particuliere begunstigde is vastgesteld op 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen. Dit percentage wordt met 25% verhoogd wanneer de inkomsten van de begunstigde lager zijn dan 40.000 euro, een bedrag dat wordt verhoogd met 2.500 euro per persoon ten laste.
Het bedrag van de subsidies kan echter niet meer bedragen dan 10.000 euro per gebouw wanneer het subsidiepercentage vastgesteld is op 50%.
Het totale subsidiebedrag voor een gebouw mag de per periode van vijf jaar vastgelegde maximumbedragen niet overschrijden, te rekenen vanaf de toekenningsbeslissing.

Verplichtingen ten laste van de begunstigde:

  • in het bezit zijn van een stedenbouwkundige vergunning, indien de werken dit vereisen;
  • instemmen met het bezoek van een ambtenaar van het gewestelijk bestuur;
  • de datum van de aanvang van de werken meedelen aan het gewestelijk bestuur.

Waar, wanneer en hoe moet de subsidieaanvraag worden ingediend?

De subsidieaanvraag wordt door middel van het daartoe voorziene aanvraagformulier bij het gewestelijke bestuur van Monumenten en Landschappen ingediend, vóór de aanvang van de instandhoudingswerken waarop de aanvraag betrekking heeft. Meer informatie vindt men in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2010 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor de werken tot behoud van klein erfgoed (www.monument.irisnet.be of www.ejustice.just.fgov.be) of op het volgende adres: