Voordelen voor senioren

Overheidsdiensten en -instellingen nemen verschillende initiatieven om het leven van senioren te vergemakkelijken en hen in staat te stellen op een comfortabelere manier van hun pensioen te genieten.

Download hier de informatiebrochure Voordelen en kortingen  

Pensioenaanvragen

De gemeentelijke pensioendienst ondersteunt (toekomstige) gepensioneerden en is verantwoordelijk voor het indienen van de pensioenaanvragen (ouderdoms- en overlevingspensioenen) van werknemers in de particuliere sector en zelfstandigen. De dienst is verantwoordelijk voor het indienen van de aanvragen voor ouderdoms- en/of overlevingspensioenen voor de inwoners van de gemeente bij de Rijksdienst voor Pensioenen en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Personen die op de wettelijke leeftijd met pensioen gaan, zijn echter vrijgesteld van deze aanvraag (Koninklijk Besluit van 04/09/2002). De aanvragen van gewaarborgd inkomen worden vervangen door de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Adreswijzigingen en overlijdens kunnen ook worden gemeld aan deze dienst, die er de Rijksdienst voor Pensioenen van in kennis zal stellen. Voorbereiding op het pensioen Er worden verscheidene jaarlijkse lezingen voor toekomstige gepensioneerden gehouden, waarbij men leert omgaan met vrije tijd en het nieuwe levensritme.  

Kortingen voor RVV’ers (rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming – vroeger WIGW’ers)

Roodebeeksteenweg 331
02 762 61 83
fase.gsst2@woluwe1200.be

Waterverbruik en kabelabonnement

Er wordt jaarlijks een tegemoetkoming van 70 EUR toegekend voor het waterverbruik en een kabelabonnement aan rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming en aan personen met een erkende handicap. Als er slechts één aansluiting is, zal 50% van de premie worden toegekend. Voorwaarden waaraan elke 1 januari voldoen moet zijn:

  • te Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerd zijn;
  • een door een ziekenfonds afgegeven attest van het RVV-statuut of een door een officiële instantie afgegeven attest van erkenning van de handicap van meer dan 66% voorleggen;
  • een bewijs van een kabelabonnement en/of het waterverbruik voorleggen.

Contact voor RVV’ers

Cel Maatschappelijk welzijn
Roodebeeksteenweg 331
02 762 61 83
fase.gsst2@woluwe1200.be

Contact voor personen met een handicap

Cel Personen met een handicap
Roodebeeksteenweg 331

02 762 61 83
handicape@woluwe1200.be

Let op

  • Er wordt slechts één type vergoeding per gezin toegekend.
  • Elke wijziging van de administratieve of gezinssituatie (aantal kinderen ten laste, wijziging van adres, verlies van het RVV-statuut, wijziging van rekeningnummer, …) dient zo snel mogelijk aan de dienst te worden gemeld.
  • Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om alle onrechtmatig verworven vergoedingen terug te vorderen.

Taxicheques

Dienst GSST
Roodebeeksteenweg 331
02 762 61 83
fase.gsst2@woluwe1200.be

Dankzij deze taxicheques ter waarde van € 5 kunnen personen met beperkte mobiliteit zich binnen het Brussels Gewest met een taxi verplaatsen. De inwoners van de gemeente kunnen hiervan gebruik maken op voorwaarde dat ze minstens 75 jaar oud zijn of voor 66% gehandicapt zijn, het RVV-statuut (vroeger het WIGW-statuut) bezitten en in de onmogelijkheid verkeren om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De cel Sociale actie is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de toekenning van deze taxicheques aan de personen die ze aanvragen.