Bewonerskaart

Dien uw verlengingsaanvraag online in via deze link.

Download hier het plan van de gereglementeerde parkeerzones

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Raadpleeg hier het reglement
Plannen met betrekking tot artikel 4§2

Bewonerskaart

 • In de blauwe zone

Met de bewonerskaart kunt u uw voertuig onbeperkt in alle blauwe zones op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe parkeren.

 • In de groene en grijze zones

Als de inwoner of ingezetene in een wijk woont waarvoor hij of zij een bewonerskaart kan verkrijgen, mag hij of zij onbeperkt parkeren in de groene en grijze zones van de wijk waarin hij of zij woont, met uitzondering van de oranje zones. De wijk van de bewoner wordt vermeld op de bewonerskaart.
De kaart kan niet worden gebruikt in oranje zones, kiss & ride-zones, kortparkeerzones, elektrische oplaadzones en leveringszones.

 • Voorwaarden voor het verkrijgen van een bewonerskaart

Een vrijstellingskaart wordt niet afgegeven voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton (code F1 op het kentekenbewijs). Elke inwoner van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe die op het grondgebied van de gemeente is ingeschreven of verblijft, kan van een bewonerskaart genieten. De aanvrager kan één kaart verkrijgen per voertuig dat op zijn of haar naam is ingeschreven, voor een voertuig dat aan een derde toebehoort of voor een voertuig dat op naam van een rechtspersoon is ingeschreven.

Parkeerkaart voor een vervangend of gehuurd voertuig

Een gratis tijdelijke parkeerkaart kan worden verkregen voor een vervangend voertuig, indien dit vervangende voertuig door een garage wordt uitgeleend. De toegekende geldigheidsduur wordt bepaald door de duur van de vervanging van het basisvoertuig (bewezen door een document van de garage) en mag de geldigheidsduur van de oorspronkelijke kaart niet overschrijden.

Gebruikers van gehuurde voertuigen (met uitzondering van deelauto’s) kunnen ook een tijdelijke parkeerkaart verkrijgen. Deze kaart kost € 5 en is geldig voor de duur van de huurperiode, die niet langer mag zijn dan één maand.

Aanvragers van een parkeerkaart voor een vervangend of gehuurd voertuig moeten zich bij het parkeerloket melden met de garagedocumenten of de huurovereenkomst, met vermelding van de duur en de nummerplaat.

Te verstrekken documenten voor het verkrijgen van de kaart

 • Identiteitskaart van de aanvrager of document waaruit zijn of haar inschrijving in het bevolkingsregister blijkt of een volmacht met de identiteitskaart van de aanvrager indien deze niet persoonlijk verschijnt
 • Kentekenbewijs van het voertuig (deel “voertuig”)
 • Bewijs dat het voertuig op naam van de aanvrager is ingeschreven of dat hij of zij er permanent over beschikt
 • Voor een voertuig dat eigendom is van een derde: een kopie van de verzekeringspolis waarin staat dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is
 • Voor een geleased of gehuurd voertuig: een kopie van de leasing- of huurovereenkomst waarin de naam van de bestuurder expliciet wordt vermeld
 • Voor een bedrijfswagen: een attest van het bedrijf waarin staat dat de aanvrager de hoofdbestuurder is
 • Voor een persoon zonder hoofdverblijfplaats in de gemeente: het betalingsbewijs van de taks op het gebruik van een woonplaats door een bewoner die niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven
 • Voor een auto gedeeld door particulieren: het kentekenbewijs van het voertuig, het betalingsbewijs van het lidmaatschap bij een autodeelplatform, en de overeenkomst tussen de bij het autodeelplatform betrokken partijen

Prijs en geldigheidsduur van de bewonerskaart

We willen uw aandacht vestigen op het feit dat de gemeenteraad, op initiatief van het College van burgemeester en schepenen, een reglement heeft aangenomen dat het mogelijk maakt om de tarieven voor de afgifte van bewonerskaarten die van kracht waren vóór 01/05/2023 te behouden. Krachtens een besluit van de Brusselse gewestregering moeten de gemeenten de prijs van de 1e kaart verhogen van 10 EUR naar 15 EUR en de 2e kaart van 50 EUR naar 120 EUR. Het College was van mening dat deze verhoging niet gerechtvaardigd is en zorgde ervoor dat de door het Gewest opgelegde tarieven werden verlaagd door een gemeentelijke premie van respectievelijk 5 en 70 EUR toe te kennen. Deze premie wordt rechtstreeks afgetrokken van de door het Gewest opgelegde bedragen op het moment van betaling. Bijgevolg zal de 1e bewonerskaart altijd tegen 10 EUR worden uitgegeven en de 2e tegen 50 EUR. Aangezien het reglement dat voorziet in de toekenning van deze premie in werking treedt op 19/11/2023, is deze vermindering van toepassing vanaf de aflevering van kaarten voor 2024.


Gebruik van de bewonerskaart

De bewonerskaart moet zodanig worden geplaatst dat de vermelde gegevens leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor het voertuig bevindt.

Opgelet: bij een wijziging van het kenteken moet de gebruiker naast de oude bewonerskaart ook het nieuwe kentekenbewijs meebrengen (zie te verstrekken documenten hierboven).

Elke verandering van adres, voertuig of kenteken moet aan het gemeentebestuur worden gemeld. In sommige gevallen zal de kaart kosteloos worden vervangen.

Zodra er een verandering van adres of woonplaats is, moet de houder de kaart terugsturen naar het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe.

Wanneer de vrijstellingskaart vervalt, moet de begunstigde op eigen initiatief de nodige stappen ondernemen om de kaart te vernieuwen. De bewonerskaart is vernieuwbaar zolang de begunstigde op het gemeentelijk grondgebied is ingeschreven of de niet-hoofdverblijfplaats op het gemeentelijk grondgebied behoudt en het kenteken of het exclusieve gebruik van het voertuig behoudt.

Opgelet: uitzondering in de bewonerszones, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Parkeren in de bewonerszones is alleen toegestaan voor houders van de specifieke vrijstellingskaart voor deze zone, 24 uur per dag, 7 dagen per week, inclusief zaterdag, zondag en feestdagen.

Als u geen inwoner bent van de bewonerszone in de zin van de wegcode (Donkerstraat, A. J. Slegersgaarde, Ter Kamerenstraat nr. 2 tot nr. 8, en Vandenhovenstraat tussen de Vootstraat en de Madyolstraat), bedraagt de forfaitaire parkeerretributie € 50 per halve dag, d.w.z. van 00.00 tot 12.00 uur of van 12.00 tot 24.00 uur.