De parkeerkaarten

 

Download hier het planvan de gereglementeerde parkeerzones

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Raadpleeg hier het reglement
Plannen met betrekking tot artikel 4§2

 • Parkeerkaart voor bezoekers

De « bezoekerskaart » is vitueel en kan per sms worden geactiveerd door een unieke code in te voeren die door de dienst Parkeren wordt gegenereerd.

Deze kaart mag in de blauwe zone, groene zone en grijze zone worden gebruikt.

Het tarief van de « bezoekerskaart » bedraagt € 2,50.

Er kunnen per huishouden niet meer dan 100 kaarten per kalenderjaar worden verstrekt, waarbij elke kaart 4 uur 30 geldig is.

Deze « bezoekerskaart » wordt aan elke bewoner van de zone verstrekt als die ofwel zijn inschrijving in het bevolkingsregister ofwel de betaling van de taks op het gebruik van en woonplaats door een bewoner die niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven kan aantonen.

Zij worden niet terugbetaald of ingewisseld tegen kaarten met een andere geldigheidsduur.

Bij verlies of vernietiging van de kaart zal er geen duplicaat van afgeleverd worden.

De vrijstellingskaart « bezoekers » mag in geen geval worden gebruikt in de rode zone, oranje zone, kiss-and-ride, « kort parkeren », « elektrisch laden », « bewoners » (in de zin van de Wegcode) en leveringszones.

 • Parkeerkaart voor beroepsactiviteiten

Er wordt geen vrijstellingskaart afgegeven voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton (code F1 op het kentekenbewijs).

Zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen of ondernemingen die willen genieten van gratis parkeren in de groene en grijze zones waar hun maatschappelijke of bedrijfszetel is gevestigd en van onbeperkt parkeren in de blauwe zones, kunnen de retributie betalen met een vrijstellingskaart voor beroepsactiviteiten.

De aanvrager kan een kaart verkrijgen voor een voertuig dat op zijn of haar naam is ingeschreven, voor een voertuig dat aan een derde toebehoort of voor een voertuig dat op naam van een rechtspersoon is ingeschreven.

De vrijstellingskaart betreft slechts één nummerplaat.

Te verstrekken documenten voor het verkrijgen van de kaart

 • Identiteitskaart van de aanvrager
 • Kentekenbewijs van het voertuig (deel “voertuig”)
 • Statuten van het bedrijf om de activiteit op het gemeentelijk grondgebied te bewijzen
 • Attest van de werkgever waaruit blijkt dat de aanvrager een functie in het bedrijf uitoefent
 • Bewijs dat het voertuig op naam van de aanvrager is ingeschreven of dat hij of zij er permanent over beschikt:
  – voor een voertuig dat eigendom is van een derde: een kopie van de verzekeringspolis waarin staat dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is
  – voor een geleased of gehuurd voertuig: een kopie van de leasing- of huurovereenkomst waarin de naam van de bestuurder expliciet wordt vermeld
  – voor een bedrijfswagen: een attest van het bedrijf waarin staat dat de aanvrager de hoofdbestuurder is

Prijs en geldigheidsduur van de parkeerkaart

 • € 200 per jaar voor elk van de eerste vijf kaarten
 • € 300 per jaar van de zesde tot de twintigste kaart
 • € 600 per jaar van de eenentwintigste tot de dertigste kaart
 • € 800 per jaar voor elke extra kaart.

Bij verlies of vernietiging van de kaart wordt geen duplicaat afgegeven, maar kan tegen betaling van voormeld bedrag een nieuwe kaart worden verkregen.

Gebruik van de parkeerkaart

De parkeerkaart moet zodanig worden geplaatst dat de vermelde gegevens leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor het voertuig bevindt.

Opgelet: bij een wijziging van het kenteken moet de gebruiker naast de oude bewonerskaart ook het nieuwe kentekenbewijs meebrengen (zie te verstrekken documenten hierboven).

Elke verandering van adres van het bedrijf, van voertuig of van kenteken moet aan het gemeentebestuur worden gemeld.

Wanneer de vrijstellingskaart vervalt, moet de begunstigde op eigen initiatief de nodige stappen ondernemen om de kaart te vernieuwen.

Met de kaart kan onbeperkt worden geparkeerd in de blauwe zones en, in voorkomend geval, in de groene of grijze zone waar de maatschappelijke of bedrijfszetel is gevestigd.

De kaart kan niet worden gebruikt in oranje zones, kiss & ride-zones, kortparkeerzones, elektrische oplaadzones, bewonerszones (in de zin van de wegcode) en leveringszone.

 • Parkeerkaart voor onderwijzend en opvoedkundig personeel

Het administratief en onderwijzend personeel van scholen en kinderdagverblijven in gereglementeerde zones kan tegen betaling van een retributie van € 120 per jaar of € 15 per maand een specifieke kaart verkrijgen. Deze kaart geeft de houder recht op gratis parkeren in de blauwe, groene of grijze zone waar de school of het kinderdagverblijf zich bevindt. De kaart is niet geldig van 16 juli tot 14 augustus.

Te verstrekken documenten voor het verkrijgen van de kaart

 • Identiteitskaart van de aanvrager
 • Kentekenbewijs van het voertuig (deel “voertuig”)
 • Attest van de werkgever waaruit blijkt dat de aanvrager gedurende het betreffende jaar een functie in de school of het kinderdagverblijf uitoefent
 • Bewijs dat het voertuig op naam van de aanvrager is ingeschreven of dat hij of zij er permanent over beschikt:
  – voor een voertuig dat eigendom is van een derde: een kopie van de verzekeringspolis waarin staat dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is
  – voor een geleased of gehuurd voertuig: een kopie van de leasing- of huurovereenkomst waarin de naam van de bestuurder expliciet wordt vermeld
  – voor een bedrijfswagen: een attest van het bedrijf waarin staat dat de aanvrager de hoofdbestuurder is

Gebruik van de parkeerkaart

De parkeerkaart moet zodanig worden geplaatst dat de vermelde gegevens leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor het voertuig bevindt.

Opgelet: bij een wijziging van het kenteken moet de gebruiker naast de oude bewonerskaart ook het nieuwe kentekenbewijs meebrengen (zie te verstrekken documenten hierboven).

Elke verandering van adres van de onderwijsinstelling, van voertuig of van kenteken moet aan het gemeentebestuur worden gemeld. In sommige gevallen zal de kaart kosteloos worden gewijzigd.

Wanneer de vrijstellingskaart vervalt, moet de begunstigde op eigen initiatief de nodige stappen ondernemen om de kaart te vernieuwen.

Met de kaart kan onbeperkt worden geparkeerd in de blauwe zones en, in voorkomend geval, in de groene of grijze zone waar de maatschappelijke of bedrijfszetel is gevestigd.

De kaart kan niet worden gebruikt in oranje zones, kiss & ride-zones, kortparkeerzones, elektrische oplaadzones, bewonerszones (in de zin van de wegcode) en leveringszone.