Terug naar de artikellijst
Luchthaven Brussel-Nationaal

Luchthaven Brussel-Nationaal

De gemeente heeft haar advies uitgebracht over de nieuwe milieuvergunning die door de Vlaamse gewestelijke overheid aan een openbaar onderzoek werd onderworpen

De huidige milieuvergunning voor de exploitant van de luchthaven Brussel-Nationaal, de onderneming Brussels Airport Company (BAC), vervalt op 8 juli 2024. De exploitant heeft daarom een aanvraag tot verlenging van zijn milieuvergunning ingediend bij de Vlaamse gewestelijke overheid die verantwoordelijk is voor de afgifte van dit soort vergunningen.

In deze context heeft het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe, naast de uitnodiging aan de inwoners om deel te nemen aan het openbaar onderzoek, zelf ook een advies uitgebracht in het kader van het openbaar onderzoek.

In het licht van alle argumenten die in het advies worden uiteengezet, verzoekt het College de Vlaamse overheid, in haar hoedanigheid van overheid die bevoegd is voor het onderzoek van de vergunningsaanvraag:

 • kennis te nemen van het onvolledige karakter van het dossier en van de milieueffectenrapportage en bijgevolg te vragen dat deze studie en het aanvraagdossier worden vervolledigd met betrekking tot de geluidshinder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald over het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe, en met betrekking tot alternatieve oplossingen.
 • de milieuvergunning niet af te leveren zolang de milieueffectenrapportage en het aanvraagdossier niet volledig zijn;
 • op zijn minst in een eerste fase enkel een proefvergunning af te leveren in afwachting van een volledige MER en op voorwaarde dat de voorwaarden worden nageleefd die de uit te voeren analyses vastleggen alsook de voorlopige maatregelen om een aanvaardbare situatie te creëren voor de overvlogen personen;
 • in alle gevallen de volgende exploitatievoorwaarden op te leggen:
  – nachtvluchten verbieden;
  – de nachtperiode in overeenstemming met internationale normen en deze daarom uitbreiden tot de periode tussen 22.00 en 7.00 uur (in plaats van 23.00 – 6.00 uur);
  – het aantal vliegbewegingen verminderen of ten minste op het huidige niveau houden;
  – de geluidsnormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit betreffende de bestrijding van het geluid gegenereerd door luchtverkeer respecteren;
  – de baan 25L 1 km of meer naar het oosten verplaatsen om opstijgingen met een linkse bocht mogelijk te maken zonder over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vliegen;
  – geen toename van het vrachtverkeer;
  – het individuele geluidsniveau van elk vliegtuig verminderen;
  – de vernieuwing van de vloot van luchtvaartmaatschappijen opleggen;
  – bepaalde categorieën vliegtuigen verbieden waarvan de geluidsemissies bepaalde drempels overschrijden omwille van hun model of hun leeftijd (MTOW beperken tot 136 ton);
  – een jaarlijkse doelstelling vastleggen om de geluidshinder in de omgeving van Brussels Airport te verminderen (bijvoorbeeld een jaarlijkse vermindering van de blootstelling van de bevolking met 5% ten opzichte van de situatie in 2019);
  – een lage-emissiezone in de lucht invoeren, zodat alleen geluidsarme en uiteindelijk koolstofarme vliegtuigen gebruik kunnen maken van de luchthaven;
  – toezicht houden op de naleving van de vergunningsvoorwaarden en een financieel sanctiemechanisme invoeren voor niet-naleving;
  – het publiek informeren door jaarlijkse studies uit te voeren en samenwerken met de drie gewesten;
  – de hinderbeperking bestuderen (in afwachting van definitieve documenten).

Ontdek het volledige advies via de volgende links: