Terug naar de artikellijst
Vanderveldelaan

Vanderveldelaan

Het Gewest zal in de loop van de zomer wijzigingen aanbrengen in het markeringsproject als de wachtrijen aanhouden.

De voorbije weken heeft Brussel Mobiliteit herinrichtingen uitgevoerd aan de Emile Vanderveldelaan. Dit is een gewestweg die niet onder de bevoegdheid van de gemeente valt.

Op aandringen van het College van burgemeester en schepenen heeft Brussel Mobiliteit ermee ingestemd dat deze herinrichting enkel een testfase is en dat er snel een evaluatie zal worden uitgevoerd.

Hoewel dit project beantwoordt aan een aantal legitieme bekommernissen (veiligheid en de aanleg van nieuwe zebrapaden, naleving van de 30 km/u-zone in de buurt van de Sint-Jozefschool, beperking van de stroom fietsers op het voetpad bergafwaarts, onvoldoende ruimte voor voetgangers op bepaalde plaatsen, enz.), die het gemeentebestuur en een groot deel van de bewoners langs deze route delen op het vlak van verkeersveiligheid (elk jaar registreert de politiezone verschillende ongevallen met voetgangers, voornamelijk door inhaalmanoeuvres op zebrapaden), beantwoordt de uitvoering niet aan alle aanbevelingen die aanvankelijk door het gemeentebestuur werden geformuleerd. Dit is bijvoorbeeld het geval met de aanleg van een fietspad in de straat bergopwaarts, tussen de Kapellaan en de Albert Dumontlaan, parallel aan het huidige fietspad, dat niet beantwoordt aan een verzoek van de gemeente.

Dit leidt tot files en langere reistijden voor automobilisten, vooral maar niet uitsluitend aan het begin en einde van de schooluren. Hoewel Brussel Mobiliteit had verzekerd dat de nieuwe configuratie van de Emile Vanderveldelaan geen invloed zou hebben op de opvangcapaciteit van het autoverkeer, blijkt uit de vaststellingen op het terrein het tegendeel voor het deel van de laan tussen Woluwedal en de Albert Dumontlaan. We stellen ook vast dat de aanwezigheid van deze twee parallelle rijstroken een bron van conflicten blijkt te zijn op de kruispunten tussen verschillende gebruikers.

Het College van burgemeester en schepenen heeft onmiddellijk gereageerd op deze vaststellingen en heeft de gewestelijke autoriteiten verzocht het project ingrijpend te wijzigen om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren.

 

De belangrijkste verzoeken van het College luiden als volgt:

Om het fileprobleem op te lossen bergafwaarts tussen de Veldkapellaan en Woluwedal en bergopwaarts tussen Woluwedal en de Albert Dumontlaan:

  • de visuele impact van de rode verf op de rechterrijstrook verminderen en door middel van wegmarkeringen aangeven dat de rechterrijstrook, bij het oprijden van Woluwedal, gebruikt kan worden om rechtsaf te slaan maar ook om rechtdoor te gaan;
  • deze markering aanvullen met één of meerdere verkeersborden na de rotonde Klakkedelle;
  • de sequenties van de fasen van de verkeerslichten op de kruising met Woluwedal herzien en optimaliseren;
  • als deze drie maatregelen niet voldoende zijn om de gesignaleerde problemen op te lossen: het fietspad eventueel vervangen door een fietssuggestiestrook vanaf Woluwedal tot aan de rotonde Klakkedelle.

In de richting van de uitgang van de stad, bij het naderen van de Albert Dumontlaan, net na de bushalte aan de uitgang van het metrostation Vandervelde opnieuw tweerichtingsverkeer invoeren, zodat voertuigen die rechtdoor willen rijden niet worden gehinderd door voertuigen die rechtsaf slaan om de Albert Dumontlaan en de Jean-François Debeckerlaan in te rijden. Dit type configuratie werd onlangs door Brussel Mobiliteit toegepast op de Paul Hymanslaan ter hoogte van de kruising met de Sint-Lambertusstraat.

Het College heeft ook een beoordeling van de situatie gevraagd aan de politiezone, die deze zal overmaken aan Brussel Mobiliteit.

 

Het Gewest heeft al gereageerd door de eerste maatregelen aan te kondigen om tegemoet te komen aan een aantal eisen van de gemeente. Brussel Mobiliteit heeft zich er ook toe verbonden om, als de files ondanks deze eerste maatregelen blijven voortduren, tijdens de zomervakantie de nodige wijzigingen aan het markeringsproject aan te brengen zodat het tegen september operationeel kan zijn, zoals het verwijderen van het fietspad op de weg bergopwaarts tot aan de Dumontlaan zodat het verkeer in twee rijstroken kan worden hervat bij het naderen van de Albert Dumontlaan.

Andere aspecten van het project zullen worden besproken tijdens de evaluatievergadering van het project die voor het einde van het jaar zal worden gehouden. Ter herinnering: voor elk definitief project moet een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd, waarna een openbaar onderzoek plaatsvindt. De huidige inrichting is dus verre van definitief.

U kunt rekenen op de waakzaamheid van het College van burgemeester en schepenen om ervoor te zorgen dat het Gewest rekening houdt met ieders bezorgdheid en dat dit resulteert in een evenwichtig project voor de buurtbewoners en alle gebruikers van de openbare ruimte.