Raad van het Verenigingsleven (RVL)

Sint-Lambrechts-Woluwe kan bogen op een rijk en dynamisch verenigingsleven dat een bron is van talrijke synergieën. Om de ontwikkeling van deze burger-  of verenigingsinitiatieven zo goed mogelijk en op een onafhankelijke manier te begeleiden, heeft het College de Raad van het Verenigingsleven (RVL) opgericht.

Bekijk hier de presentatie brochure van de Raad van het verenigingsleven

De RVL, een plaats van uiting, uitwerking van projecten en participatie van de verenigingen in het lokale leven:

  • vertegenwoordigt de lokale verenigingen die actief zijn in Sint-Lambrechts-Woluwe;
  • verstrekt aan het College een voorafgaand advies omtrent elk project ter ondersteuning van het verenigingsleven, met name in het kader van het participatief budget.

De RVL is dus een schakel voor discussie en dialoog tussen de verenigingen en de gemeente, die ook de dynamiek en de solidariteit tussen de verenigingen bevordert. Daarnaast is de RVL ook een manier om de plaats van het verenigingsleven in de gemeente te bevorderen en het verenigingsleven meer zichtbaarheid te geven.

Raadpleeg hier de gids voor het verenigings- en sportleven 2023-2024

 

Een plenaire vergadering en sectorcomités

Elke lokale vereniging duidt voor een periode van 3 jaar een vertegenwoordiger aan die ouder is dan 16 jaar, woonachtig is in de gemeente en geen politiek mandaat uitoefent, om te zetelen in de plenaire vergadering. Er zal een voorzitter aangesteld worden die de leden zal bijeenroepen indien nodig en minstens één keer per jaar.

Er worden zes sectorcomités opgericht: sport, jeugd, cultuur en bescherming van het patrimonium, hulp aan personen, duurzame ontwikkeling en wijkleven, en internationale solidariteit. Elk van deze comités, waarvan de leden aangesteld worden door de plenaire vergadering worden aangesteld, verstrekt advies over de materies die onder zijn activiteitensector vallen.

Een intersectoraal comité beslist als de behandelde materie meer dan één sector treft.

 

Meer informatie

Intercultureel forum van Sint-Lambrechts-Woluwe

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe telt een aanzienlijk aantal buitenlandse burgers die zo’n 150 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. Om de deelname van buitenlandse burgers aan het leven van de gemeente aan te moedigen, heeft Sint-Lambrechts-Woluwe besloten om zijn buitenlandse medeburgers, zowel Europese als niet-Europese, te ontmoeten zodat zij hen beter kan leren kennen en hun specifieke verwachtingen betre kan begrijpen.

Daartoe heeft het College van burgemeester en schepenen een Intercultureel Forum opgericht, een plaats voor reflectie en directe uitwisseling met buitenlandse burgers over thema’s die hen aangaan.

De doelstellingen van het Intercultureel Forum zijn als volgt

Het Intercultureel Forum komt regelmatig bijeen om projecten en nieuwe initiatieven voor te stellen aan het gemeentebestuur teneinde de burgerparticipatie van vreemdelingen in onze gemeente te bevorderen of de opvang van vreemdelingen te verbeteren. Deze projecten worden voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen die de haalbaarheid ervan beoordelen en, in overleg met het forum, beslissen over de uitvoering ervan.

Het forum heeft ook tot doel om thematische debatavonden te organiseren over verschillende onderwerpen, zodat vreemdelingen bepaalde Belgische en Brusselse procedures en realiteiten beter kunnen begrijpen, maar zodat ze ook de praktijken van de gemeente kunnen verrijken met hun ervaring uit hun land van herkomst.

Tot slot wil het forum evenementen organiseren die wat informeler zijn, maar die tot doel hebben ontmoetingen tussen culturen en volkeren aan te moedigen. Zowel het College van burgemeester en schepenen als de leden van het Intercultureel Forum geloven immers sterk in de rijkdom van de interculturaliteit en de bijdrage die deze kan leveren aan het samenleven in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Het forum is ook bedoeld om de bijzondere bezorgdheden van burgers van buitenlandse afkomst aan de gemeentelijke autoriteiten over te melden. Hiertoe kunt u contact opnemen met de coördinatoren van het forum, de heer Dimitri Angelis en de heer Jean-Lousi Hanff, om uw vragen met hen te delen.

Actualiteit van het Intercultureel Forum

Nuttige links

De Europese Commissie heeft visit.brussels aangewezen om het informatiecentrum EUROPE DIRECT onder te brengen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ontdek hier alle informatie die door Europe Direct Brussels wordt gepubliceerd.

 

Meer informatie