Gemeentelijke ombudsman

De gemeentelijke ombudsman staat de burgers bij in hun contacten met de gemeentelijke diensten. Indien nodig kan deze persoon elke klacht over de werking ervan onderzoeken.

De dienst Bemiddeling biedt de burgers één aanspreekpunt aan voor vragen of problemen in verband met de werking van het gemeentebestuur, maar stelt de overheid ook in staat een beter zicht te krijgen op de werking van de diensten en de werking ervan te optimaliseren. De gemeente heeft een functie van gemeentelijke ombudsman gecreëerd. Bij hem of haar kan een verzoek om informatie of een klacht worden ingediend over elke aangelegenheid die onder de bevoegdheid van de gemeente valt. Zijn of haar taak bestaat erin de aanvrager naar de juiste dienst door te verwijzen. De ombudsman onderzoekt klachten die hem of haar op onafhankelijke wijze worden voorgelegd en is gemachtigd om binnen de diensten een onderzoek in te stellen. Hij of zij probeert te bemiddelen tussen de aanvrager en de betrokken dienst. Indien dit niets oplevert, brengt de ombudsman het College van burgemeester en schepenen hiervan op de hoogte. Het College zal dan uitspraak doen over het geschil en een met redenen omkleed besluit aan de verzoeker zenden. Een keer per jaar stelt de ombudsman een activiteitenverslag op over het onderwerp van de klachten. Hij of zij kan ook adviezen en aanbevelingen formuleren om de werking van het gemeentebestuur te verbeteren. Dit verslag zal worden bestudeerd door een commissie van de Gemeenteraad, dat aanbevelingen en voorstellen kan formuleren om de werking van de diensten te optimaliseren.

Activiteitenverslagen van de gemeentelijke ombudsman: