Plannen en voorschriften

Plannen van aanleg

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GOP)
Het GOP omvat de 19 Brusselse gemeenten.
Het gaat om een oriëntatieplan dat de ontwikkelingsprioriteiten voor de ruimtelijke ordening aangeeft alsook de middelen die moeten worden ingezet om deze prioriteiten te verwezenlijken. Het was oorspronkelijk bedoeld als plan dat boven alle andere plannen verheven was, maar heeft nu slechts een indicatieve waarde.
https://perspective.brussels/nl/planningstools

Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
Het GBP omvat de 19 Brusselse gemeenten. Het is het referentieplan voor de ruimtelijke ordening in Brussel en staat bovenaan in de hiërarchie van de regelgevende plannen. Het onderscheidt verschillende soorten zones in functie van de voornaamste bestemming die er is toegelaten.
https://perspective.brussels/nl/planningstools

Bijzonder Bestemmingsplan (BBP)
De BBP’s bepalen met precisie, op een grafische en geschreven wijze, de manier waarop het betrokken grondbied moet worden ingericht. Ze bepalen de per zone toegestane bestemmingen, ter precisering of ter aanvulling van het GBP. Deze plannen bestrijken slechts een deel van het gemeentelijk grondgebied. Al hun bepalingen hebben een bindende werking en een wettelijke waarde, waardoor de stedenbouwkundige aanvragen ermee in overeenstemming moeten zijn.
Raadpleeg hier de list van BBP in Sint-Lambrechts-Woluwe  

Stedenbouwkundige voorschriften

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
De GSV omvat de 19 Brusselse gemeenten. Ze regelt belangrijke aspecten van het dagelijkse leven, zoals de eigenschappen van de constructies en hun naaste omgeving, de bewoonbaarheidsnormen voor woningen, de bouwplaatsen, de reclame- of uithangborden en de inrichting van de rijbaan.
www.stedenbouw.irisnet.be

Gemeentelijk Stedenbouwkundige Verordening (GemSV)
De GemSV is op aanvraag verkrijgbaar bij de dienst Stedenbouw.
Raadpleeg hier de GemSV

Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening van de Georges Henrilaan (ZGemSV)
Download hier de ZGemSV Georges Henri

Premiereglement voor de verfraaiing van de gebouwen van de Georges Henrilaan
Download hier het premiereglement voor verfraaiing van de gebouwen van de Georges Henrilaan

Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening voor de wijk Stokkel-Konkel (ZGemSV)
Download hier de ZGemSV Stokkel-Konkel

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bij de toepassing van dit wetboek hebben de administratieve autoriteiten getracht de sociale en economische vooruitgang te koppelen aan de levenskwaliteit door de inwoners van het gewest respect voor een harmonieuze ordening te garanderen.
Raadpleeg hier de website van het BWRO

Richtlijnen van het College van burgemeester en schepenen

Richtlijnen met betrekking tot de opsplitsing van een ééngezinswoning (goedgekeurd op 16/03/2023)

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning betreffende de opsplitsing van een eengezinswoning moet voldoen aan het principe van een goede ruimtelijke aanleg en in het bijzonder aan de volgende doelstellingen:

 • het leefkader beschermen en overlast beperken;
 • waardige, efficiënte en aantrekkelijke woonomstandigheden voorstellen, die het mogelijk maken een aantrekkelijk woningaanbod voor de gehele bevolking te behouden, met name voor gezinnen van drie of meer personen;
 • de architecturale en/of erfgoedkenmerken van het gebouw respecteren, wanneer het een intrinsieke erfgoedwaarde heeft of wanneer het een samenhangend architecturaal geheel vormt.

Hiertoe wil het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de volgende aanbevelingen opstellen:

 1. Toepassingsgebied

De onderhavige richtlijnen zijn van toepassing op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, buiten de linten voor handelskernen zoals bepaald in het GBP, onverminderd de geldende plannen en reglementen enerzijds en de goede ruimtelijke aanleg anderzijds. 

 1. Definities

Dient te worden verstaan onder:

 • Eengezinswoning: een gebouw dat in zijn wettelijke toestand over slechts één wooneenheid beschikt en wordt gekenmerkt door een eigen toegang vanaf de straat;
 • Vloeroppervlakte: som van de overdekte vloeren met een vrije hoogte van minstens 2,20 meter in alle lokalen, met uitsluiting van de lokalen gelegen onder het terreinniveau die voor parkeerplaatsen, kelders, technische voorzieningen en opslagplaatsen bestemd zijn.

De vloerafmetingen worden buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren, en de vloeren worden geacht door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking ervan door scheidingswanden en binnenmuren, of door kokers, trappenhuizen en liftschachten.

 • Nuttige vloeroppervlakte van een wooneenheid: oppervlakte die binnenwerks wordt gemeten tussen de onbeklede buitenwanden, met een vrije hoogte van minstens 2,20 m.

Hieronder vallen de oppervlakten van scheidingswanden, binnenmuren van de wooneenheid, schoorstenen enz. Hieronder vallen ook de oppervlakten van zolderkamers en aangrenzende bijgebouwen wanneer deze rechtstreeks in verbinding staan met het interieur van de wooneenheid.

Onder een lessenaardak of dak wordt geen rekening gehouden met een plafondoppervlakte van minder dan 1,50 m. Uitgesloten zijn technische kokers en trechters, oppervlakten van gemeenschappelijke trappenhuizen, gemeenschappelijke gangen en ruimtes, liftschachten, alsmede gebruikte oppervlakten van muren die deze gemeenschappelijke ruimtes van de wooneenheden scheiden, en oppervlakten van balkons en terrassen.

 • Berekeningswijze

De onderhavige aanbevelingen hebben betrekking op de vloeroppervlakte in de wettelijke toestand van een eengezinswoning zoals gedefinieerd in punt 2.

 • Voorwaarden

Algemene voorwaarden: de kelders of de halve kelderverdieping van een gebouw kunnen op zichzelf geen wooneenheid vormen. De zolderverdieping(en) van een gebouw kan/kunnen op zichzelf geen wooneenheid vormen, tenzij de vloeroppervlakte in bestaande situatie van de zolderverdieping(en) groter is dan 50 m²

Specifieke voorwaarden: de indeling van een eengezinswoning in meerdere wooneenheden mag alleen onder de volgende voorwaarden worden toegestaan:

 • Aantal wooneenheden en oppervlakte:
  – eengezinswoningen met een vloeroppervlakte van minder dan 230 m²: deze gebouwen mogen niet worden opgesplitst;
  – eengezinswoningen met een vloeroppervlak gelijk aan of groter dan 230 m²: deze gebouwen mogen worden opgesplitst op voorwaarde dat binnen het gebouw ten minste één wooneenheid blijft behouden die aan de volgende cumulatieve criteria voldoet: minimaal 3 slaapkamers, minimale oppervlakte van 100 m², privégebruik hebben van een buitenruimte gelegen op tuinniveau of een privébinnenplaats bij afwezigheid van een tuin.
 • Bewoonbaarheidsnormen en andere voorwaarden:
  – elke wooneenheid moet voldoen aan de bewoonbaarheidsnormen die zijn vastgesteld in de geldende gewestelijke verordening of in andere stedenbouwkundige verordeningen die van kracht zijn op het ogenblik van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning;
  – het project moet de architecturale en/of erfgoedkenmerken van het gebouw respecteren of versterken;
  – het project moet voorzien in gemakkelijk toegankelijke fiets- of kinderwagenlokalen die voldoende groot zijn in verhouding tot het aantal toekomstige bewoners van het gebouw.
 •  

De achteruitbouwstrook: enkele regels

 • De achteruitbouwstrook is het deel van het terrein dat tussen de rooilijn en de bouwlijn is gelegen.
 • Ze is ingericht als tuintje met beplanting in volle grond.
 • Ze mag geen bouwwerken omvatten, behalve die welke bij de ingang van het gebouw horen, zoals brievenbussen, omheiningen of muurtjes, trappen of opritten.
 • Ze mag niet tot parkeerruimte worden omgevormd of met ondoordringbare materialen worden bedekt, met uitzondering van de paden naar de toegangsdeuren en garagepoorten.
 • Wanneer een garage wordt verwijderd (bijvoorbeeld door ze tot een bureau om te bouwen), moet de berijdbare oprit ook worden verwijderd en als tuintje worden heringericht, overeenkomstig de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De achteruitbouwstrook moet regelmatig worden onderhouden.

Schotelantennes: enkele regels

De plaatsing van een schotelantenne is onderworpen aan een stedenbouwkundige verordening waarvan u hieronder de grote lijnen vindt.

Niet op de voorgevel

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) verbiedt formeel de plaatsing van schotelantennes op de voorgevel. Op elke andere plaats moet men erop toezien dat de esthetiek van het gebouw zo min mogelijk wordt aangetast.

Verplichting tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

Of een schotelantenne nu ergens is vastgemaakt of gewoon ergens is aangehecht, voor de plaatsing ervan moet een stedenbouwkundig vergunning worden aangevraagd. De vergunning wordt verleend voor een periode van 9 jaar, waarna een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. De plaatsing van een schotelantenne wordt als een werkzaamheid van geringe omvang beschouwd. Op voorwaarde dat het betrokken gebouw aan geen enkele beschermingsmaatregel is onderworpen, wordt deze werkzaamheid vrijgesteld van een advies van een gemachtigde ambtenaar of van de gemeente alsook de tussenkomst van een architect (behalve indien de plaatsing ervan de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengt). Voor appartementsgebouwen is het belangrijk zich te informeren over het reglement van mede-eigendom ter zake.

Uitzondering

Een stedenbouwkundige vergunning is niet vereist mits de antenne niet zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. Indien de antenne zich op het dak bevindt, moet de kleur ervan bovendien identiek zijn aan die van de dakbedekking of transparant zijn. Indien ze zich op de voorgevel bevindt, moet de kleur ervan identiek zijn aan die van de voorgevelbekleding. De oppervlakte van de antenne moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan 40 dm². Op voorwaarde dat de plaatsing geen betrekking heeft op een gebouw waarvoor beschermingsmaatregelen gelden, houdt ze geen enkele afwijking in van het bijzonder bestemmingsplan (BBP), een stedenbouwkundige verordening of een verkavelingsvergunning.

Plaatsing zonder vergunning

Het niet naleven van deze regels is een overtreding. De gemeente en het gewest zijn gemachtigd om een proces-verbaal op te maken, wat kan leiden tot een administratieve boete en de verplichting om de schotelantenne te verwijderen en het pand in de oorspronkelijke staat te herstellen.