Stedenbouwkundige vergunningen (procedures, voorschriften en standaardformulieren)

Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen

Contact

De werken of handelingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, worden opgesomd in het artikel 98 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO): raadpleeg hier het BWRO

Sommige werken zijn echter vrijgesteld van eenvergunning.

Raadpleeg hier het besluit van “geringe omvang” om na te gaa of uw project vrijgesteld is vrijgesteld van een vergunning, een advies of van de tussenkomst van een architect.

Controleer hier de lijst van alle in te dienen documenten:

Andere nuttige links

Indienen van documenten

Documenten (nieuwe aanvragen, aanvullingen, …) kunnen uitsluitend per post of in de brievenbus of bij het onthaal van het gemeentehuis worden ingediend en niet bij het loket van de dienst Stedenbouw. Het is nog niet mogelijk om aanvragen ten aanzien van het gemeentebestuur online in te dienen. In toepassing van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende vaststelling van de samenstelling van een aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning, is de aanvrager (of zijn architect) echter ook verplicht om de vereiste documenten te uploaden naar het platform https://share.urban.brussels van het gewest in volgende gevallen:

 • de aanvraag vereist de tussenkomst van een architect;
 • en/of de aanvraag is onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het uploaden van de documenten is pas mogelijk 48 uur na ontvangst van het indieningsbewijs, dat per e-mail door de dienst Stedenbouw aan de aanvrager van de vergunning wordt toegestuurd.  

Energieprestatie van gebouwen (EPB)

Enkele uitzonderingen vallen buiten het toepassingsgebied van de ordonnantie, namelijk:

 • gebouwen met een kleine oppervlakte (<50m²) zonder woonfunctie;
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten;
 • tijdelijke constructies bedoeld voor een gebruiksduur van twee jaar of minder;
 • industriële sites, werkplaatsen of niet-residentiële landbouwgebouwen die geen verwarmings- of klimaatregelingsystemen bezitten of met lage energiebehoeften.

Contact: epbdossierpeb@woluwe1200.be  

Plannen van aanleg

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GOP)

Het GOP omvat de 19 Brusselse gemeenten.

Het gaat om een oriëntatieplan dat de ontwikkelingsprioriteiten voor de ruimtelijke ordening aangeeft alsook de middelen die moeten worden ingezet om deze prioriteiten te verwezenlijken. Het was oorspronkelijk bedoeld als plan dat boven alle andere plannen verheven was, maar heeft nu slechts een indicatieve waarde.

Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)

Het GBP omvat de 19 Brusselse gemeenten. Het is het referentieplan voor de ruimtelijke ordening in Brussel en staat bovenaan in de hiërarchie van de regelgevende plannen. Het onderscheidt verschillende soorten zones in functie van de voornaamste bestemming die er is toegelaten.

Bijzonder Bestemmingsplan (BBP)

De BBP’s bepalen met precisie, op een grafische en geschreven wijze, de manier waarop het betrokken grondbied moet worden ingericht. Ze bepalen de per zone toegestane bestemmingen, ter precisering of ter aanvulling van het GBP. Deze plannen bestrijken slechts een deel van het gemeentelijk grondgebied. Al hun bepalingen hebben een bindende werking en een wettelijke waarde, waardoor de stedenbouwkundige aanvragen ermee in overeenstemming moeten zijn.

Stedenbouwkundige voorschriften

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

De GSV omvat de 19 Brusselse gemeenten. Ze regelt belangrijke aspecten van het dagelijkse leven, zoals de eigenschappen van de constructies en hun naaste omgeving, de bewoonbaarheidsnormen voor woningen, de bouwplaatsen, de reclame- of uithangborden en de inrichting van de rijbaan.

Gemeentelijk Stedenbouwkundige Verordening (GemSV)

De GemSV is op aanvraag verkrijgbaar bij de dienst Stedenbouw.

Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening van de Georges Henrilaan (ZGemSV)

Premiereglement voor de verfraaiing van de gebouwen van de Georges Henrilaan

Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening voor de wijk Stokkel-Konkel (ZGemSV)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Bij de toepassing van dit wetboek hebben de administratieve autoriteiten getracht de sociale en economische vooruitgang te koppelen aan de levenskwaliteit door de inwoners van het gewest respect voor een harmonieuze ordening te garanderen.

Richtsnoeren van 16/03/2023 betreffende de indeling van een eengezinswoning

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning betreffende de indeling van een eengezinswoning moet voldoen aan het principe van een goede ruimtelijke ordening en in het bijzonder aan de volgende doelstellingen:

 • het leefmilieu beschermen en overlast beperken;
 • waardige, efficiënte en aantrekkelijke woonomstandigheden voorstellen, die het mogelijk maken een aantrekkelijk woningaanbod voor de gehele bevolking te behouden, met name voor gezinnen van drie of meer personen;
 • de architecturale en/of erfgoedkenmerken van het gebouw respecteren, wanneer het een intrinsieke erfgoedwaarde heeft of wanneer het een samenhangend architecturaal geheel vormt.

Hiertoe wil het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de volgende aanbevelingen opstellen

 • 1. Toepassingsgebied

De onderhavige richtsnoeren zijn van toepassing op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, buiten de linten voor handelskernen zoals bepaald in het GBP, onverminderd de geldende plannen en reglementen enerzijds en de goede ruimtelijke ordening anderzijds.

 • 2. Definities

Dient te worden verstaan onder:

 • 2.1. Eengezinswoning: een gebouw dat in zijn juridische situatie over slechts één wooneenheid beschikt en wordt gekenmerkt door een eigen toegang vanaf de straat;
 • 2.2. Vloeroppervlakte: som van de overdekte vloeren met een vrije hoogte van minstens 2,20 m in alle lokalen, met uitsluiting van de lokalen gelegen onder het terreinniveau die voor parkeerplaatsen, kelders, technische voorzieningen en opslagplaatsen zijn bestemd. De vloerafmetingen worden buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren, en de vloeren worden geacht door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking ervan door scheidingswanden en binnenmuren, of door kokers, trappenhuizen en liftschachten;
 • 2.3. Nuttige vloeroppervlakte van een wooneenheid: oppervlakte die binnenwerks wordt gemeten tussen de onbeklede buitenwanden, met een vrije hoogte van minstens 2,20 m. Hieronder vallen de oppervlakten van scheidingswanden, binnenmuren van de wooneenheid, schoorstenen enz. Hieronder vallen ook de oppervlakten van zolderkamers en aangrenzende bijgebouwen wanneer deze rechtstreeks in verbinding staan met het interieur van de wooneenheid. Onder een lessenaardak of dak wordt echter geen rekening gehouden met een plafondoppervlakte van minder dan 1,50 m. Uitgesloten zijn technische kokers en trechters, oppervlakten van gemeenschappelijke trappenhuizen, gemeenschappelijke gangen en ruimtes, liftschachten, alsmede gebruikte oppervlakten van muren die deze gemeenschappelijke ruimtes van de wooneenheden scheiden, en oppervlakten van balkons en terrassen.

 

 • 3. Berekeningswijze

De onderhavige aanbevelingen hebben betrekking op de vloeroppervlakte in juridische situatie van een eengezinswoning zoals gedefinieerd in punt 2.

 • 4. Voorwaarden

4.1. Algemene voorwaarden: de kelders of de halve kelderverdieping van een gebouw kunnen op zichzelf geen wooneenheid vormen. De zolderverdieping(en) van een gebouw kan/kunnen op zichzelf geen wooneenheid vormen, tenzij de vloeroppervlakte in bestaande situatie van de zolderverdieping(en) groter is dan 50 m².

4.2. Specifieke voorwaarden: de indeling van een eengezinswoning in meerdere wooneenheden mag alleen onder de volgende voorwaarden worden toegestaan:

 • 4.2.1. Aantal wooneenheden en oppervlakte: – eengezinswoningen met een vloeroppervlakte van minder dan 230 m²: deze gebouwen mogen niet worden ingedeeld; – engezinswoningen met een vloeroppervlak gelijk aan of groter dan 230 m²: deze gebouwen mogen worden ingedeeld op voorwaarde dat binnen het gebouw ten minste één wooneenheid blijft behouden die aan de volgende cumulatieve criteria voldoet: minimaal 3 slaapkamers, minimale oppervlakte van 100 m², privégebruik hebben van een buitenruimte gelegen op tuinniveau of een privébinnenplaats bij afwezigheid van een tuin.
 • 4.2.2. Bewoonbaarheidsnormen en andere voorwaarden: – elke wooneenheid moet voldoen aan de bewoonbaarheidsnormen die zijn vastgesteld in de geldende gewestelijke verordening of in andere stedenbouwkundige verordeningen die van kracht zijn op het ogenblik van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning; – het project moet de architecturale en/of erfgoedkenmerken van het gebouw respecteren of versterken; – het project moet voorzien in gemakkelijk toegankelijke fiets- of kinderwagenlokalen die voldoende groot zijn in verhouding tot het aantal toekomstige bewoners van het gebouw.

De achteruitbouwstrook: enkele regels

 • De achteruitbouwstrook is het deel van het terrein dat tussen de rooilijn en de bouwlijn is gelegen.
 • Ze is ingericht als tuintje met beplanting in volle grond.
 • Ze mag geen bouwwerken omvatten, behalve die welke bij de ingang van het gebouw horen, zoals brievenbussen, omheiningen of muurtjes, trappen of opritten.
 • Ze mag niet tot parkeerruimte worden omgevormd of met ondoordringbare materialen worden bedekt, met uitzondering van de paden naar de toegangsdeuren en garagepoorten.
 • Wanneer een garage wordt verwijderd (bijvoorbeeld door ze tot een bureau om te bouwen), moet de berijdbare oprit ook worden verwijderd en als tuintje worden heringericht, overeenkomstig de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De achteruitbouwstrook moet regelmatig worden onderhouden.

Schotelantennes: enkele regels

De plaatsing van een schotelantenne is onderworpen aan een stedenbouwkundige verordening waarvan u hieronder de grote lijnen vindt.

 • Niet op de voorgevel

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) verbiedt formeel de plaatsing van schotelantennes op de voorgevel. Op elke andere plaats moet men erop toezien dat de esthetiek van het gebouw zo min mogelijk wordt aangetast.

 • Verplichting tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

Of een schotelantenne nu ergens is vastgemaakt of gewoon ergens is aangehecht, voor de plaatsing ervan moet een stedenbouwkundig vergunning worden aangevraagd. De vergunning wordt verleend voor een periode van 9 jaar, waarna een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. De plaatsing van een schotelantenne wordt als een werkzaamheid van geringe omvang beschouwd. Op voorwaarde dat het betrokken gebouw aan geen enkele beschermingsmaatregel is onderworpen, wordt deze werkzaamheid vrijgesteld van een advies van een gemachtigde ambtenaar of van de gemeente alsook de tussenkomst van een architect (behalve indien de plaatsing ervan de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengt). Voor appartementsgebouwen is het belangrijk zich te informeren over het reglement van mede-eigendom ter zake.

 • Uitzondering

Een stedenbouwkundige vergunning is niet vereist mits de antenne niet zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. Indien de antenne zich op het dak bevindt, moet de kleur ervan bovendien identiek zijn aan die van de dakbedekking of transparant zijn. Indien ze zich op de voorgevel bevindt, moet de kleur ervan identiek zijn aan die van de voorgevelbekleding. De oppervlakte van de antenne moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan 40 dm². Op voorwaarde dat de plaatsing geen betrekking heeft op een gebouw waarvoor beschermingsmaatregelen gelden, houdt ze geen enkele afwijking in van het bijzonder bestemmingsplan (BBP), een stedenbouwkundige verordening of een verkavelingsvergunning.

 • Plaatsing zonder vergunning

Het niet naleven van deze regels is een overtreding. De gemeente en het gewest zijn gemachtigd om een proces-verbaal op te maken, wat kan leiden tot een administratieve boete en de verplichting om de schotelantenne te verwijderen en het pand in de oorspronkelijke staat te herstellen.  

Stedenbouw. : raadpleging archieven

Raaadpleeg hier de lijst van de recent afgeleverde vergunningen

Het Digitale kopieën van vergunningen kunnen enkel worden verkregen door een e-mail te sturen naar archives.urb.sted@woluwe1200.be.

De archieven kunnen digitaal worden geraadpleegd: middels betaling van een vergoeding van € 30 per vergunning ontvangt u een link waarmee u de relevante documenten van de vergunning(en) kunt downloaden. Het is mogelijk dat er voor één goed meerdere vergunningen in de archieven zijn opgenomen, of dat er geen zijn.

Belangrijke informatie: de beraadslaging over de door het College van burgemeester en schepenen afgeleverde of geweigerde stedenbouwkundige vergunningen kan kosteloos worden geraadpleegd voor aanvragen die binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de vergunning of de weigering van de vergunning aan de vergunninghouder worden ingediend bij het gemeentebestuur.

Een aanvraag tot raadpleging moet samen met de volgende informatie en documenten worden ingediend:

 • het exacte adres van het goed;
 • een kopie van uw identiteitskaart;
 • uw volledige naam en adres.

De betalingsmodaliteiten zullen u worden toegezonden na ontvangst van uw aanvraag.  

Contact : archives.urb.sted@woluwe1200.be