Bemiddeling

Gemeentelijke ombudsman

De dienst Bemiddeling biedt de burgers één aanspreekpunt aan voor vragen of problemen in verband met de werking van het gemeentebestuur, maar stelt de overheid ook in staat een beter zicht te krijgen op de werking van de diensten en de werking ervan te optimaliseren. De gemeente heeft een functie van gemeentelijke ombudsman gecreëerd. Bij hem of haar kan een verzoek om informatie of een klacht worden ingediend over elke aangelegenheid die onder de bevoegdheid van de gemeente valt. Zijn of haar taak bestaat erin de aanvrager naar de juiste dienst door te verwijzen. De ombudsman onderzoekt klachten die hem of haar op onafhankelijke wijze worden voorgelegd en is gemachtigd om binnen de diensten een onderzoek in te stellen. Hij of zij probeert te bemiddelen tussen de aanvrager en de betrokken dienst. Indien dit niets oplevert, brengt de ombudsman het College van burgemeester en schepenen hiervan op de hoogte. Het College zal dan uitspraak doen over het geschil en een met redenen omkleed besluit aan de verzoeker zenden. Een keer per jaar stelt de ombudsman een activiteitenverslag op over het onderwerp van de klachten. Hij of zij kan ook adviezen en aanbevelingen formuleren om de werking van het gemeentebestuur te verbeteren. Dit verslag zal worden bestudeerd door een commissie van de Gemeenteraad, dat aanbevelingen en voorstellen kan formuleren om de werking van de diensten te optimaliseren.

Onthaal voor bemiddeling

Het onthaal voor bemiddeling te Sint-Lambrechts-Woluwe omvat 6 gratis bemiddelingsdiensten: nabijheidsbemiddeling, lokale bemiddeling, bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties, de gemeentelijke ombudsman en schuldbemiddeling, zowel door het OCMW als door Wolu-Service. De bemiddelaar is een deskundige die partijen begeleidt om over een probleem na te denken zonder te oordelen. Hij of zij helpt mensen die communicatiemoeilijkheden hebben of die in conflict zijn om een gemeenschappelijke basis te vinden. De bemiddelaar is ook gebonden aan het beroepsgeheim. Hij of zij begeleidt de partijen bij het nadenken over hun conflict en bij het uitwerken van oplossingen. Hij of zij waarborgt daarbij de vertrouwelijkheid van de gesprekken, behalve in het kader van de gemeentelijke bemiddeling.

Nabijheidsbemiddeling

Regelmatige ruzies, agressie, een gevoel van onrechtvaardigheid, breuken en onbegrip kunnen tot conflicten en spanningen leiden. Nabijheidsbemiddeling kan helpen deze problemen op te lossen. Deze vorm van bemiddeling is een open en vrijwillige procedure die door de betrokken personen wordt ingeleid en die tot doel heeft de banden (weer) aan te knopen en de communicatie te herstellen. De bemiddelaar is een neutrale derde die aan het beroepsgeheim gebonden is. Hij of zij zal met respect en een luisterend oor de partijen helpen om zelf een oplossing of meerdere oplossingen voor hun conflict te vinden. Voor meer informatie over nabijheidsbemiddeling, klik hier.  

Lokale bemiddeling

De lokale gerechtelijke bemiddeling van de politiezone Montgomery is gevestigd in het politiecommissariaat en komt tussenbeide op vraag van het parket, de politie of de burger zelf in het kader van:

  • verschillende soorten inbreuken of kleine misdrijven die aan de politie worden gemeld (pesterijen, beledigingen, bedreigingen, slagen en verwondingen, misbruik van vertrouwen, beschadiging en diefstal);
  • verschillende klachten waarvoor een klassieke gerechtelijke oplossing niet altijd geschikt is en die betrekking hebben op interpersoonlijke conflicten (buren, huurders, gezinnen en huiselijk geweld).

Raadpleging enkel op afspraak: 02 788 92 33    

Bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

De GAS-bemiddeling kan door de sanctionerende ambtenaar aan de meerderjarige overtreder worden voorgesteld in geval inbreuken op het algemeen politiereglement of andere gemeentelijke reglementen. Deze vorm van bemiddeling is verplicht voor minderjarigen. Hij is in het leven geroepen om snel en doeltreffend op te treden tegen ongepast gedrag en heeft tot doel de dader in staat te stellen de door hem of haar veroorzaakte schade te vergoeden of te herstellen. Wanneer bemiddeling wordt voorgesteld, neemt de GAS-bemiddelaar schriftelijk contact op met de overtreder. De GAS-bemiddeling is een procedure die de partijen (de benadeelde partij en de overtreder) de kans geeft om met de hulp van de bemiddelaar een dialoog tot stand te brengen en samen tot een akkoord te komen (verzoening van het conflict, schadevergoeding, herstel van de schade), waarbij verzoening en herstel evenals de afwezigheid van recidive de belangrijkste doelstellingen zijn.

Informatie en inlichtingen: 02 774 35 74  

Schuldbemiddeling bij het OCMW

De dienst Schuldbemiddeling biedt de aanvrager hulp in geval van schuldproblemen of een te zware schuldenlast. Hij informeert en ondersteunt hem of haar bij de te nemen stappen. Hij bespreekt zijn of haar sociale en financiële situatie met hem of haar. Hij helpt hem of haar om prioriteiten te stellen en een samenhangend budget op te stellen waarmee hij of zij, indien mogelijk, zijn of haar schuldeisers kan afbetalen. De dienst treedt daarentegen niet op om de gehele of gedeeltelijke schuld over te nemen, een bedrijf, een bank of een organisme te vinden die/dat bereid is een lening te verstrekken, geld uit te lenen of een afbetalingsplan voor te stellen dat de aanvrager niet kan nakomen.

Permanentie

  • Elke dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur
    In de lokalen van het OCMW (Karrestraat 27)
    02 777 75 36